VŠEOBECNÉ A LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Toret plugins s.r.o.

I. Kdo jsme a co nabízíme?

 1. Jsme společnost Toret plugins s.r.o., IČO: 088 60 980, se sídlem Nezamyslova 396, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 326539 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „my“).
 2. Provozujeme internetovou platformu TORET, na které poskytujeme zejména licence k našim doplňkovým softwarům (pluginům) pro platformu WordPress, a to hlavně pro e-commerce řešení WooCommerce (dále jen „e-shop“) na internetové adrese https://toret.cz/ (dále jen „Webová stránka“).
 3. Tyto podmínky jsme vypracovali proto, abychom Vás ve srozumitelné formě seznámili s tím, jak můžete licence k našemu softwaru objednat, jaká práva Vám náleží a jak postupovat v případě nejasností. Tyto podmínky tedy upravují v souladu s ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Vámi jakožto fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Oprávněný“ nebo „Vy“) prostřednictvím e-shopu.
 4. Předmětem smlouvy uzavírané mezi Vámi jakožto Oprávněným a námi jakožto Poskytovatelem je získání nevýhradního práva k použití softwaru, který je digitálním obsahem, a poskytování našich služeb podpory a aktualizací softwaru (dále jen „smlouva“).
 5. Tyto podmínky se vztahují pouze na poskytování licencí v rámci Evropského hospodářského prostoru.

II. Uživatelský účet

 1. K tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, je nezbytné, abyste si zřídili svůj uživatelský účet. Díky němu a údajům, které do něj zadáte, Vám můžeme licenci k softwaru poskytnout a hlavně Vám můžeme poskytovat podporu při instalaci softwaru i pozdějších potížích.
 2. Při registraci a zakládání uživatelského účtu jste povinni uvádět všechny Vaše údaje správně a pravdivě a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které při objednávání nebo v uživatelském účtu uvedete, považujeme za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – prosíme o zachování mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu.
 4. Pokud bude probíhat údržba našeho softwarového nebo hardwarového vybavení, může se stát, že uživatelský účet nebude vždy dostupný. Uděláme ale všechno proto, aby se tak dělo na co nejkratší možnou dobu.

III. Jak probíhá náš smluvní vztah?

Jak je možné si licence objednat?

 1. Licence k našemu softwaru si můžete pořídit na e-shopu prostřednictvím formuláře, který se Vám zobrazí po té, co přidáte software „do košíku“ a kliknete na ikonu „košík“. Do tohoto formuláře zadáváte své fakturační údaje. Pokud jste s námi již v minulosti nějaké smlouvy uzavírali, Vaše údaje se vyplní sami díky Vašemu uživatelskému účtu. Vždy si ale můžete tyto údaje překontrolovat a případně změnit. Formulář dále obsahuje informace o softwaru, zejména jeho typ nebo název, množství a odměnu za licenci (cenu), které si můžete překontrolovat. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“), přičemž veškeré údaje, které v Objednávce zadáte, považujeme za úplné, správné, aktuální a pravdivé.
 2. Po té, co nám odešlete Objednávku, zašleme Vám potvrzení o jejím přijetí na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v Objednávce. Pokud bude Objednávka neobvyklá (např. co se týče velkého množství, vysoké ceny nebo nepravděpodobných fakturačních údajů), jsme oprávněni Vás kontaktovat a Objednávku si s Vámi ještě jednou potvrdit.
 3. Smlouva mezi námi je uzavřena okamžikem doručení potvrzení na Váš e-mail o tom, že jsme Objednávku přijali. Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v domluveném rozsahu a poskytovat Vám podporu a aktualizace a Vy se nám naopak zavazujete zaplatit za licenci a za související poskytovanou podporu odměnu.
 4. Smlouvu o poskytování služeb uzavíráme na dobu neurčitou, služby vám budeme poskytovat, dokud smlouvu neukončíte. Délka fakturačního období je vždy 12 měsíců.
 5. Smlouvu můžete kdykoliv ukončit, a to přímo v administraci „Můj účet“ v sekci „Předplatné“. My vám budeme poskytovat naše služby až do skončení daného fakturačního období, ve kterém jste smlouvu ukončili. Platby za stávající fakturační období, ve kterém jste smlouvu ukončili, jsou nevratné a peníze za částečně vyčerpané fakturační období nevracíme.

Jak za software a naše služby zaplatíte?

 1. Odměnu (cenu za software) můžete uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Stripe.com;
 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet.
 1. Pro každou úhrady odměny (ceny) Vám vystavíme daňový doklad – fakturu, která bude splňovat veškeré požadavky dané daňovými nebo finančními předpisy.
 2. Jsme plátci DPH. Ceny za software a naše služby uveřejněné na e-shopu jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši.

Jak Vám bude software dodán?

 1. Po zaplacení ceny za software Vám software zašleme e-mailem, případně si můžete plugin i Váš jedinečný licenční klíč stáhnout po přihlášení do sekce Můj účet. Na základě tohoto licenčního klíče Vám po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy poskytneme aktualizace pluginu a podporu v rozsahu, jak je dále uvedeno v těchto podmínkách. Licenční klíč je možné použít pouze jednou a pouze na jedné WordPress instalaci. V případě, že licenční klíč nevyužijete, nemůžeme Vám poskytovat podporu dle těchto podmínek.

Jak je to s odstoupením od smlouvy?

 1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu s Vámi uplatní pouze tehdy, pokud vstupujete do smluvního vztahu jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. Naše softwary mají ale v tomhle aspektu určitá specifika, protože se jedná o digitální obsah, a nemáte tedy vždy právo na takové odstoupení od smlouvy.
 3. Protože jsou naše softwary digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nemáte právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, neboť Vy jakožto spotřebitel přijetím těchto podmínek a uzavřením smlouvy s námi výslovně souhlasíte s tím, že software (digitální obsah) Vám bude dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my Vám tímto sdělujeme, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy, to vše ve smyslu ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku.
 4. Pokud Vám náleží právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo softwaru, sdělujeme Vám v souvislosti s ním i následující informace:
 • pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, využijte prosím formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek;
 • do 14 dnů od Vašeho platného odstoupení od smlouvy, pokud na něj máte právo, Vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinni nám zakoupené zboží zaslat na adresu Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha nebo nám ho jinak předat. Zboží by mělo být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží;
 • v případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením zboží zpět k nám, pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. Je-li vrácené zboží poškozeno vlivem Vašeho nesprávného zacházení, jsme oprávněni vůči Vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 2. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Některé další podmínky uzavření týkající se uzavření smlouvy

 1. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které Vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření licenční smlouvy a s vytvářením Objednávky, si hradíte sami, přičemž tyto náklady se nijak neliší od základní sazby a Poskytovatelem nejsou nijak zpoplatněny.
 2. Na Vaši žádost rádi provedeme individuální modifikace zakoupeného softwaru, tyto modifikace ale nejsou zahrnuty v ceně za software a na podmínkách vytvoření takové modifikace je třeba se individuálně dohodnout s Poskytovatelem.
 3. Pokud je na e-shopu uvedena taková cena, u níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo v číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že prezentace našeho softwaru na e-shopu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto vystaveného softwaru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Také jsme oprávněni kdykoliv měnit informace o softwaru, jeho parametry, parametry licence i cenu.

IV. Technické předpoklady funkčnosti pluginů

 1. Pluginy dodáváme se zárukou kompatibility při instalaci WordPress, WooCommerce a výchozích WordPress šablon, nezaručujeme kompatibilitu našeho softwaru s produkty třetích stran.
 2. Můžeme Vám zaručit funkčnost a poskytnout podporu, pouze pokud používáte verzi WordPress 5.4 a vyšší v kombinaci s WooCommerce 4.3 a vyšší.
 3. Neneseme žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami zdrojových kódu pluginů z Vaší strany a v případě, že změníte nebo jinak zasáhnete do zdrojového kódu pluginu, nebudeme Vám poskytovat podporu související s vadami nebo chybami pluginů.

V. Jaké jsou licenční podmínky a jakou Vám poskytneme podporu a aktualizace?

 1. Uzavřením smlouvy Vám poskytujeme licenci k našemu softwaru (pluginům), a to v rozsahu podmínek obecné veřejné licence GNU, jejichž plné znění naleznete zde.
 2. Licence je v souladu s podmínkami obecné veřejné licence GNU udělena jako nevýhradní, územně neomezená a časově neomezená.
 3. Každé udělení licence dle těchto podmínek je vázáno na jedny WordPress webové stránky a není kompatibilní s WordPress Multisite.
 4. Po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy Vám budeme poskytovat podporu s instalací i s provozem prostřednictvím telefonického poradenského servisu, a jako e-mailový poradenský servis, stačí nám zaslat e-mail na adresu info@toret.cz, ve kterém uvedete alespoň obecný popis problému, a my se Vám co nejdříve ozveme.
 5. Po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy pro Vás zpřístupníme rovněž aktualizace pluginu, ohledně něhož byla smlouva uzavřena.
 6. O četnosti a rozsahu aktualizací softwaru rozhodujeme my.
 7. Doba dostupnosti podpory je ve všední dny v době od 9 do 15 hodin. Nezaručujeme konkrétní reakční dobu, ale vždy se ji snažíme co nejvíce zkrátit.
 8. Tato podpora a aktualizace nejsou poskytovány v případě, že je licence k softwaru udělena zdarma. Tyto pluginy jsou na e-shopu zdarma dostupné proto, že Vám mohou pomoci při používání Vašich webových stránek.

VI. A co dodat závěrem?

 1. Tyto podmínky jsou v českém jazyce. Dohodli jsme se, že veškerá ujednání mezi námi jako Poskytovatelem a Oprávněným se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby vztah založený licenční smlouvou obsahoval mezinárodní prvek.
 2. Vždy se budeme snažit jakýmkoliv sporům předejít, ale kdyby k nim přeci jen došlo, dohodli jsme se, že veškeré spory budou rozhodovat místně příslušné soudy Poskytovatele, a to i kdyby vztah založený licenční smlouvou obsahoval mezinárodní prvek.
 3. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 občanského zákoníku.
 4. Veškerá práva k našim Webovým stránkám, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně rozvržení Webových stránek, fotek, grafik, videí, ochranných známek, log, ale i další obsah, náleží nám jako Poskytovateli a bez našeho souhlasu je zakázáno Webové stránky a jejich prvky nebo části jakkoliv kopírovat.
 5. V případě, že dojde k chybě vzniklé zásahem třetí strany nebo v jejím důsledku nebo bude e-shop užíván v rozporu s jeho určením, neneseme za takové chyby odpovědnost.
 6. Jsme oprávněni tyto podmínky měnit i doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti mezi námi vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 7. Pokud Vám nebylo něco jasné nebo máte další dotazy, můžete nás kdykoliv kontaktovat na info@toret.cz.

 

V Písku dne 1. 6. 2021.

Za Toret plugins s.r.o. Tomáš Cirkl, jednatel

WooCommerce Balíkobot přechází pod Toret.cz