1. DODAVATEL

IDEATECH, s.r.o.
Praha – Staré Město,
Dlouhá 730/35,
PSČ 110 00
IČ: 05090521
DIČ: CZ05090521
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 258199

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru.
 • Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu balikobot-woocommerce.cz, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.
 • Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.
 • V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.
 • Každý plugin určený pro Woocommerce, je připraven pro WordPress 4 a vyšší v kombinaci s WooCoommerce 2.6 a vyšší. Pro nižší verze, není poskytována podpora.
 • Pluginy jsou dodávány se zárukou kompatibility, při instalaci WordPressu, WooCommerce a defaultních šablon WordPressu. Dodavatel nezaručuje kompatibilitu pluginů s produkty dalších stran, jako jsou pluginy pro vícejazyčné web, pluginy upravující cenu produktů a dalších.
 • V případě pluginů, které jsou k dispozici zdarma ke stažení, k nim není poskytována podpora. Jsou v eshopu k dispozici proto, že mohou pomoci při používní vašeho eshopu a jejich stažením nevzniká žádný nárok na opravy a vývoj.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.ž
 • Osobní nebo přihlašovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.

4. CENA SOFTWARE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu software a případné náklady spojené s dodatečnými úpravami software dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400998489/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny software a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.
 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
 • Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
 • Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.
 • Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwaru bude bez chyb nepřetržitý.
 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 • Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

 • Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.
 • Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.
 • Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.

 

7. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem připsání ceny za software ve prospěch čísla účtu dodavatele. Číslo účtu dodavatele: 2400998489/2010
 • Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
 • Distribuce softwaru objednaného na balikobot-woocommerce.cz je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

 

8. REKLAMACE

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • V případě, že odběratel změní, či jinak zasáhne do zdrojového kódu, není reklamace uplatnitelná.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

 

9. SHODA A ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 • Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.
 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.
 • V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.
 • Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
 • Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití softwaru, modulu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav
 • Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

 

11. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 • Licence pro použití dodaného software se řídí licencí GPLv2
 • S každým pluginem je dodáván licenční klíč, který slouží k plné aktivaci pluginu.
 • Licenční klíč je platný vždy na jednu doménu.

 

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
 • Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2017.